Page 7 - CHZ-FM-02-2022
P. 7

7


    Frýdek-Místek je úspěšný    v získávání dotací
    V loňském roce se Frýdku-Místku
    podařilo získat dotace na městské
    projekty ve výši 65,25 milionu ko-
    run. O tuto částku se snížily výdaje
    rozpočtu a město může takto ušetřené

    finance použít na další projekty.
    Nejvyšší dotace 34,5 milionu Kč je ur-
    čena na přestavbu bývalé textilní školy                                 CYKLOSTEZKA V KVAPILOVĚ ULICI VZNIKLA ZA POMOCI DOTACE. FOTO: RENÉ STEJSKAL
    na sídlo městské policie, 23 milionů
    Kč podpoří rekonstrukci domova pro
    seniory ve Školské ulici a 5,4 milionu
    získalo město na výstavbu cyklostezky
    Kvapilova. Díky dalším dotacím bude
    obnoven památník Miroslava Tyrše,
    boží muka v Chlebovicích a jedna
    z dotací umožní mimořádně odměnit
    strážníky za službu v době covidu-19.
    Z dotací bude také podpořen Den
    Země a programy na zlepšení životní-
    ho prostředí.
    „Dotace pokryly náklady nejvíce ve výši     „Získané dotace přesahující 65 milionů korun znamenají výraznou
    88 procent, u cyklostezky Kvapilova       úsporu výdajů městského rozpočtu. Pracovníci odboru územního roz-
    dotace pokryla 79,5 procenta nákladů      voje a stavebního řádu sledují vypsání všech dotačních výzev a sami
    a u domova pro seniory ve Školské ulici     zpracovávají žádosti. Nemusíme se proto obracet na externí zpraco-
    činila 63 procenta nákladů. U nového      vatele. Umíme tyto žádosti podat profesionálně zpracované, proto
    sídla městské policie se jedná o dotaci
    ve výši 50 procent a zde jsme navíc zís-    nebývají vyřazovány pro formální nedostatky. A to je základ úspěchu.
    kali bezúročný úvěr 15,5 milionu korun,“    Chtěl bych proto poděkovat našim úředníkům za tento přístup.“
    uvedl náměstek primátora Jakub Míček      Náměstek primátora pro dotace, ekonomický rozvoj, podnikání
    (ANO 2011). (rs)                a integrované teritoriální investice Jakub Míček (ANO 2011).
    Téměř 2,5 milionu do kasiček koledníků    Lidé na Frýdecko-Místecku byli letos
    štědří a v Tříkrálové sbírce přispěli do-
    hromady částkou 2,42 milionu korun.
    Nejvyšší částku, a to 2,28 milionu Kč,
    vybrali koledníci do pokladniček, do
    on-line kasičky přispěli dárci více než
    65 tisíci a bezhotovostní příspěvky
    dosáhly necelých 80 tisíc korun. V sa-                                   NÁMĚSTÍ VE FRÝDKU. FOTO: RENÉ STEJSKAL
    motném Frýdku-Místku dárci věnovali
    do sbírky 466 tisíc korun. Velký úspěch                                 TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD LETOS VYŠEL ZE ZÁMECKÉHO
    měl tříkrálový průvod, který letos
    vůbec poprvé prošel oběma částmi
    města – Frýdkem i Místkem.
    „Vaše tříkrálové příspěvky použijeme na
    opravy a úpravy v pobytových zaří-
    zeních, na volnočasové a vzdělávací
    aktivity pro děti a mládež, na terénní
    služby pro nemocné a lidi s omezenou
    soběstačností a na vybudování trénin-
    kového bytu pro osoby s duševním one-
    mocněním. Děkujeme všem koledníkům  V loňském roce se vzhledem k hy- statických kasiček nebo online formou
    a samozřejmě vám všem, kteří jste do  gienickým opatřením souvisejícím  a celkem se na Frýdecko-Místecku
    pokladniček přispěli,“ poděkoval ředitel  s covidem-19 sbírka konala bez koled- vybralo 1,17 milionu korun. (rs)

    Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek.  níků. Lidé darovali finanční obnosy do
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12