Page 9 - CHZ-FM-02-2022
P. 9

9 9


    Vilku získalo v licitaci                           Boj o Czajankova

                                           kasárna připomene
    Krevní centrum                                akce Faunaparku

                                           Bitvu o Czajankova kasárna v břez-
                                           nu 1939 připomene odpolední akce,
                                      ZÁJEMCI O VILKU SI JI PŘED LICITACÍ PROHLÉDLI. FOTO: RENÉ STEJSKAL Děti si zasoutěží ve vojenském
                                           která se uskuteční v neděli 13. břez-
                                           na od 15 do 19 hodin ve Faunaparku.

                                           kvízu, hodu míčkem na plechovky,
                                           plazení, skoku v pytli a střelbě ze
                                           vzduchovky. Klub vojenské historie
                                           z Chotěbuze připraví ukázky vojen-
                                           ského ležení, výstroje a výzbroje vo-
                                           jáků, výcviku vojáků a také výstavku
                                           techniky a výstroje včetně kulometu
                                           v protileteckém postavení. V 17
                                           hodin začne ve stodole přednáška
                                           s projekcí Patrika Šostého. Výtěžek
                                           ze vstupného (dospělí 70 Kč, ro-
                                           dinné 210 Kč, děti do 3 let zdarma)
                                           půjde na další rozvoj Faunaparku
    Vilku v ulici Národních mučedníků,  na 3,5 milionu Kč. Proto jej radnice   a KVH Chotěbuz. (rs)
    která byla postavena v roce 1937  nabídla v licitaci, kterou připravil odbor
    a v níž naposledy působila školní druži- správy obecního majetku. Nejnižší na-
    na, vyhrálo v licitaci frýdecko-místecké  bídková cena byla na základě znalecké- Věnce k památníku
    Krevní centrum. Společnost podala  ho posudku stanovena na 2 690 000
    nejvyšší nabídku 5 910 000 korun. Jed- korun. Řízení se zúčastnilo osm    hrdinného odporu
    natel centra MUDr. Boris Bubeník v ní  zájemců. Příklepem licitátora vznikla
    plánuje zřídit skladové zázemí.  zájemci s nejvyšší nabídkou příležitost   Veřejnost společně s vedením města
    Objekt v ulici Národních mučedníků  k uzavření kupní smlouvy. Podmínkou   si v úterý 15. března v 16 hodin při-
    z roku 1937 naposledy sloužil jako  bude kladné rozhodnutí Zastupitelstva  pomene 82. výročí odporu 8. pěšího
    školní družina. Stav budovy se zhoršo- města Frýdku-Místku. (jmj)      pluku proti německým okupantům.
    val a náklady na opravy byly vyčísleny                    Vzpomínkové setkání pořádané
                                           městem s společně s krajským
           „Budova nebyla ve stavu, v jakém by měla být školní družina. Děti  vojenským velitelstvím armády ČR
                                           se uskuteční u památníku v místě
           mají zajištěny nové a lepší prostory. Ze strany městských odborů
                                           bývalých Czajankových kasáren na
           a organizací o tuto budovu nikdo neprojevil zájem, proto jsme se ji
                                           Hlavní třídě v Místku. (rs)
           rozhodli prodat.“ Náměstek primátora pro majetkoprávní vztahy
           a majetkové účasti města Radovan Hořínek (ANO 2011).
                                           Poplatky lze

                                           platit přes portál,
    Město zřídilo fond na investice                        převodem i na

    Náměstci primátora Radovan Hořínek  Čerpání z rezervy bude z 15 % na údrž-  pokladně
    (ANO 2011) a Jiří Kajzar (Naše Město  bu bytového a nebytového fondu     Místní poplatky za komunální
    F-M) iniciovali zřízení rezervního fondu  města a 85 % na městské investice. Do  odpad a psy mohou občané uhradit
    pro městské investice. Budou v něm  rezervního fondu jdou například peníze  jednoduše přes portál občana nebo
    uloženy finance z prodeje nepotřebné- z prodeje hotelu Centrum, bývalé auly  bankovním převodem. Podrobnosti

    ho a zchátralého městského majetku  v ul. 8. pěšího pluku nebo vilky v ul.
    města, který se bude prodávat výhrad- Národních mučedníků nebo vydražené   najdete na webu města. Poplatky je
    ně formou licitačního řízení či dražby.  pozemky na Collo-loukách. (jmj   možné také zaplatit poštovní slo-
                                           ženkou, kterou si občan vyplní sám,
                                           anebo v pokladnách magistrátu,
           „Smyslem této nově zřízené Rezervy na investice je vrátit fi nance
                                           které jsou v budově v Radniční ulici
           z prodeje majetku města zpět do oprav a rekonstrukcí městských
                                           1148 ve Frýdku a v budově v ulici
           objektů, které jsou ve špatném technickém stavu. V současné chvíli  Politických obětí 2478 v Místku.
           se odhaduje letitá zanedbanost města na 2 miliardy Kč, kterou
                                           Pokladny jsou otevřeny v pondělí
           akutně řešíme. Přednostně již nyní rekonstruujeme městské byty,
                                           a ve středu 9.00–11.30, 12.15–16.30,
           školní zařízení, komunikace, a budujeme infrastrukturu.  Vytvo-
                                           úterý 9:00–11:30, 12:15–13:00 hodin,
           řením rezervy získáme další zdroj financování obnovy a pořízení

                                           čtvrtek 9.00–11.30, 12.15–14.30 a pá-
           majetku a získané finance budou mít pevně daný účel a jak se říká:

                                           tek 9.00–12.15 hodin. (rs)
           neprojí se. Musíme se chovat, jako dobří hospodáři a o svěřený
           majetek se začít konečně pořádně starat.“ Náměstek primátora
           pro investice, finance a rozpočet Jiří Kajzar (Naše Město F-M).
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14