Page 12 - CHZ-FM-02-2022
P. 12

12 ZPRAVODAJ F≈M  AKTUÁLNĚ
   12          ◆

    Co trápí seniory             Centrum aktivních

    Městská organizace Seniorů České
    republiky, která sídlí v Centru aktiv-  seniorů poskytuje zázemí
    ních seniorů v Místku, uspořádala
    mezi svými členy anketu nazvanou
    Senioři svému městu.           nově dvěma organizacím
    „Do ankety se zapojilo 13 lidí, kteří
    nám napsali, co by se podle nich mělo
    ve městě zlepšit,“ uvedl předseda
    organizace Dalibor Kališ. Jedná se
    např. o opětovné umístění odpad-
    kových košů ke kina Petra Bezruče,
    doplnění zábradlí ke schodům
    v Revoluční ulici, zvětšení písma na
    jízdních řádech, anebo aby autobusy
    zastavovaly blíže k chodníkům. Přáli
    si také častější průřezy stromů na   DAGMAR KAŇOKOVÁ. FOTO: RENÉ STEJSKAL
    sídlištích, aby chodce neohrožovaly  PŘEDSEDKYNĚ SENIORSKÉ ORGANIZACE ASEČ F-M
    uschlé větve, anebo poukázali na to,
    že lavičku na zastávce v Ostravské
    ulici často obsazují bezdomovci,
    kteří navíc znečisťují okolí. (rs)    Těžba dřeva

    v Hájku

    a Lipinském lese
                         V Centru aktivních seniorů v Míst- s městskou knihovnou uvedl v Mod-
    Lesníci začali letos těžit dřevo v lese  ku kromě Seniorů ČR působí také  rém salonku večer věnovaný spisova-
    Hájek. Jde o tzv. probírku, během     organizace ASEČ F-M – Aktivní senioři  teli Karlu Poláčkovi. Další akcí bude
    které jsou káceny netvárné a poško-    Česko, Frýdek-Místek, kterou vede  beseda s malířem a organizátorem vý-
    zené stromy. Výchovný zásah má      Dagmar Kaňoková. Rozšíří se tak  tvarných kurzů Alexandrem Mosiem.
    podpořit růst kvalitních a hospodář-   nabídka aktivit pro seniory. „Jsme tady  „Nejoblíbenějšími akcemi jsou smažení
    sky žádoucích stromů.           dva spolky, které sdružují dříve narozené  vaječiny, husí hody a adventní posezení.
    Těžba začala v únoru také v Lipin-    občany. Našimi členy jsou spíše mladší  Až pomine covid, připravíme celodenní
    ském lese. Jde o nahodilou těžbu,     senioři, někteří i ve věku 60 let, část  zájezdy a výlety. Nejbližší akcí je turnaj
    během které budou odstraněny       z nich ještě pracuje, ale jsme otevřeni  v badmintonu 22. března v Polárce,“
    suché, usychající a jinak poškoze-    všem. Zaměřujeme se na turistiku, sport,  uvedla Dagmar Kaňoková.
    né stromy, které by mohly ohrozit     máme dokonce gastroturistický krou- Zájemci se mohou za Dagmar Kaňo-
    bezpečnost návštěvníků lesa.       žek a také aktivity pro starší seniory.  kovou zastavit v kanceláři ve druhém
    Lesníci nabádají návštěvníky ke zvý-   Pravidelně jednou týdně hrajeme stolní  patře Centra aktivních seniorů vždy
    šené opatrnosti při pohybu v okolí    tenis a badminton. Řídíme se heslem  ve čtvrtek od 10 do 12 hodin anebo ji
    zmíněných lesních porostů. Zejména    Život je včil. Proto si přejeme, aby naši  mohou zkontaktovat prostřednictvím
    by se neměli přibližovat k těžební    členové byli veselí, smáli se, prostě aby  e-mailu aktivniseniorifm@seznam.cz.
    technice a neměli by vstupovat na     se radovali a žili společenských životem,“  Informace o akcích pro seniory najdou
    pokácené dříví. Hrozí riziko vzniku    popsala Dagmar Kaňoková.      také na tabulích ve výloze Centra
    vážných úrazů. (jmj)           V únoru ASEČ F-M ve spolupráci   aktivních seniorů. (rs)
                         Mateřská škola Barevný svět


                         je samostatnou organizací                         Mateřská škola Barevný svět působí  svoji tělocvičnu a pro děti má připrave-
                         od ledna jako samostatná organizace.  né sportovní vyžití. Slezská 2011 často
                         Do té doby spadala pod Základní a ma- navštěvuje své okolí a přírodu, zajímá
                         teřskou školu Jana Čapka (2. ZŠ).  se o ekologii. A na Bavlnářské 455 děti
                         Součástí Barevného světa jsou tři  využívají velkou zahradu a rozvíjejí
                         budovy mateřských škol: MŠ Slezská  polytechniku.
                         770, MŠ Slezská 2011 a MŠ Bavlnářská  Děti mají vždy pestrý program plný
                         455. Každá z těchto budov je přitom  vzdělávání, zábavy a přátelství. (gp)
                         něčím výjimečná. Slezská 770 využívá
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17