Page 5 - CHZ-FM-02-2022
P. 5

ROZHOVOR                                                  5


    Nepolitikařit, ale řešit konkrétní


    problémy Frýdku-Místku, to je můj cíl

    V březnu uplyne rok od vašeho
    zvolení primátorem. Splnily se za
    tu dobu vaše představy o změnách
    fungování města?
    Co jsem si přál a představoval, se plní.
    Šel jsem do vedení města s tím, že ne-
    budeme politikařit, ale řešit problémy.
    Když se pouštíme do nějaké konkrét-
    ní záležitosti, jsem vždy připravený
    komunikovat se všemi, kdo mají zájem
    o řešení problému. Hlavním kritéri-
    em musí být odbornost, ne politická
    příslušnost. Díky tomu přicházejí
    výsledky. Například od postupného
    vzniku nového kulturního centra až po
    obnovení zubní pohotovosti.

    Shodli jste se na těchto věcech
    nebo jste museli vyjednávat a v ně-
    čem třeba ustoupit?
    Kulturní centrum je projekt, který
    získal jednoznačnou podporu nejen  Petr Korč (Naše Město F-M) bude v březnu
    koalice, ale také řady opozičních za-
    stupitelů. Je to pochopitelné, protože  rok ve funkci primátora Frýdku-Místku.
    nestavíme něco na zelené louce. Mu-
    síme vyřešit havarijní stav Národního  Přinášíme malé ohlédnutí a zhodnocení tohoto
    domu a bývalé místecké záložny, které
    máme povinnost opravit tak jako tak.  období.
    Zúročila se rovněž několikaměsíční
    systematická práce odborníků, díky
    níž se podařilo zlevnit nutnou re- rou kulturu i zajištění zdravotní péče,  věci v jejich prospěch. A také věřím,

    konstrukci obou historických budov  kam zubní pohotovost spadá. Proto  že už definitivně skončila doba, kdy se
    a najít výhodnější a praktičtější vnitřní  beru její obnovení za svůj osobní úkol.  do funkcí dosazovali různí kamarádi,
    uspořádání.            Právě na tomto příkladu se ukazuje, že  a že naopak přišla doba, kdy hledáme
                     nepolitikaříme, ale umíme si sednout  pro nové projekty skutečné odborníky
    Také se podařilo sjednotit dobré  k jednacímu stolu a dotáhnout do  a nehledíme na politickou příslušnost.
    myšlenky z projektů a najít propojení  konce věci přínosné pro občany. To
    obou stávajících budov s novým kul- se daří a věřím, že na podzim budeme  Co přinese nejbližší budoucnost?
    turním sálem podle návrhu Evy Jiřičné.  mít zubní pohotovost.   Naším hlavním cílem je zajistit obča-
    Návštěvníci vstoupí do kulturního                  nům kvalitní služby a kvalitní servis.
    centra dvoranou a budou pokračovat  Panuje taková shoda ve všech zále- Frýdek-Místek má potenciál, který
    buď do městské galerie, historického  žitostech?          doposud nebyl plně využit. Během
    nebo nového sálu. Historický sál Ná-                krátké doby jsme rozhýbali řadu
    rodního domu se tak přirozeně stane  Naše koalice je „barevná“, což stále  skvělých projektů. Vznikne nová čtvrť,
    srdcem celého budoucího kulturního  považuji za přínos a velkou výhodu,  nové byty, město se vydalo nevratně
    centra. Ukázalo se, že investice na vý- pokud dokážeme komunikovat a lid- na cestu vzniku nového reprezentativ-
    stavbu nového sálu nemusí být nijak  sky spolupracovat. Na některé věci  ního kulturního centra, připravujeme
                     máme rozdílné pohledy a nalezená
    závratné a jsou srovnatelné například
    s šestnáctitisícovým Rožnovem pod
    Radhoštěm, který staví kulturní sál za  „Obnovení zubní pohotovosti nebo vytvoření
    330 milionů. Nový funkční celek pak  nového kulturního centra pro mě mají stejnou
    nabídne podmínky, které si pro pořá-
    dání kulturních akcí dlouho přejeme  váhu. Obě věci městu schází a obě musíme
    a občané Frýdku-Místku si je zaslouží.
                     dotáhnout do zdárného konce.“
    Stejná shoda panuje i ohledně obno-
    vení zubní pohotovosti. Je dobré takto
    odlišné věci dávat na stejnou úroveň,  řešení vznikají za přítomnosti všech  revitalizaci města po průtahu. Dáme
    protože pro nás mají srovnatelnou  argumentů. I proto mají větší šanci být  zkrátka šanci všem zajímavým myšlen-
    důležitost. Pro kvalitní život ve městě  trvalá a smysluplná. Jsem přesvědčen,  kám. Frýdek-Místek z tohoto pohledu
    potřebujeme zajištění kvalitních služeb  že občany nezajímá politikaření, ale  čeká velmi pozoruhodná budoucnost.
    a potřeb, to znamená zázemí pro dob- to, že vedení města je schopné řešit  (rs)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10