Page 10 - CHZ-FM-02-2022
P. 10

10 ZPRAVODAJ F≈M  AKTUÁLNĚ
              ◆

    Opravy mateřských škol:    nyní Gogolova, následují další
    ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY SOŇA BYSTROŇOVÁ
     S PRIMÁTOREM PETREM KORČEM. FOTO. RENÉ STEJSKAL
        Prostory Mateřské školy Pohádka
        v Gogolově ulici ve Frýdku si přišli
        prohlédnout primátor Petr Korč a in-
        vestiční náměstek Jiří Kajzar (oba Naše
        Město F-M). „Navštívil jsem všechny
        základní školy ve městě. Naší snahou je
        sjednotit podmínky na všech školách,
        aby všechny měly stejné technické vy-
        bavení a zázemí. Nyní mám v plánu zajít
        osobně do všech našich mateřských škol
        se stejným záměrem,“ uvedl primátor
        Petr Korč.
        Budovu školky v Gogolově ulici čeká
        v létě rekonstrukce elektroinstalace.
        „Oprava elektroinstalace proběhla již
        v roce 2012, ale byla nekvalitní. Upo-
        zorňovala jsem na to tehdejší vedení
        města. Výsledkem je, že nemůžeme
        zapojit například sušičku, neustále
        nám vypadávají jističe. Zajišťovali jsme
        drobné opravy, ale museli jsme je hradit
        z našich provozních prostředků. Proto
        jsem ráda, že se vše dá do pořádku,“
        byla potěšena ředitelka školy Soňa
        Bystroňová.
                         Bohužel v minulosti neprobíhala řádná  tento dluh z minulosti napravit,“ řekl in-
        „Rekonstrukce elektroinstalace byla  údržba městského majetku, proto je  vestiční náměstek primátora Jiří Kajzar.
        v plánu, momentálně připravujeme  v tak zanedbaném stavu a musíme řešit  Rekonstrukce by měla proběhnout
        zadání veřejné soutěže na zhotovitele.  často havarijní stavy. Nyní se snažíme  během letních prázdnin. (rs)


    Akademie pro obchodníky pomáhá

    s Facebookem, focením nebo copywritingem        Úspěšná Akademie pro obchodníky  setkání. „Během podzimní akademie  uvidíme na neformálním setkání, kde
        a podnikatele z Frýdku-Místku, která  jsme viděli, jak je setkávání a propojová- nás kromě hostů bude čekat i propojení
        se v loňském roce setkala s příznivým  ní důležité. Účastníci se proto zúčast- formou rychlého networkingu,” doplnila
        ohlasem, pokračuje a přinese v prvním  nili 19. února živého semináře k focení  spoluiniciátorka akademie, zastupitelka
        pololetí tohoto roku další akce  v Národním domě. V červnu se pak  Markéta Ubíková (Piráti).
        a semináře.
                         Harmonogram Podnikej F-M:
        Grow with Google
        Pro spolupráci se podařilo získat i inici- 24. 2. (18.00 – 19.00)  Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji (on-line)
        ativu Grow with Google, která obchod-  3. 3. (18.00 – 19.30)  Facebook aneb jak konečně začít (on-line)
        níkům zprostředkovala dvě témata.  24. 3. (18.00 – 19.30)  Firemní profil na Googlu (on-line)

        Tím prvním byl 3. února seminář na di- 21. 4. (18.00 – 19.30)  Copywriting (on-line)
        gitální vychytávky, které obchodníkům
        usnadní život, v březnu se zaměříme  10. 6. (18.00 – 22.00)  Setkání s hosty a grilováním (naživo)
        na nastavení fi remního profilu ve vy- Více informací na www.podnikejfm.cz (ks)

        hledávání a mapách Google. „Jsme rádi,
        že iniciativa Grow with Google může po-     „Program Podnikej F-M jsme připravili účastníkům na míru. Jednak

        moci firmám na místní úrovni. Mít svou     jsme vycházeli z potřeb, které nám zájemci uváděli v rámci regist-
        provozovnu na Mapách Google nebo
        umět efektivně využívat svůj e-mail jsou    račního dotazníku, tak také ze zpětné vazby během živých setkání.
        věci, bez kterých se v dnešním podnikání    Ukázalo se, že společným problémem je pro mnoho podnikatelů
        neobejdete,” řekla koordinátorka Grow      pravidelná správa sociálních sítí. V seminářích se tak zaměříme
        with Google Maria S. Mrázková.          na Facebook, naučíme je fotit jejich produkty i služby anebo se
                                zaměříme na psaní poutavých textů.“ Náměstek primátora pro
        Živá setkání                  ekonomický rozvoj, podnikání, územní rozvoj a stavebně správní
        Součástí akademie jsou rovněž živá       činnosti Jakub Míček (ANO 2011)
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15