Page 11 - CHZ-FM-02-2022
P. 11

11


    Cenná památka. Boží muka    ve Vršavci budou opravena
    Boží muka v Panských Nových Dvo-
    rech-Vršavci jsou ve špatném stavu.
    Barokní památka má narušenou stati-
    ku, kříž je proto vychýlený, obvodová
    podnož se propadá do země, podsta-
    vec je roztržen a zatékání vody jej dále                                  OPRAVIT. FOTO: RENÉ STEJSKAL
    poškozuje, chybí některé drobné části.
    „Rozhodli jsme nechat boží muka opra-
    vit. Práce vykoná vítěz výběrového řízení                                POŠKOZENÁ BOŽÍ MUKA VE VRŠAVCI POTŘEBUJÍ
    restaurátor František Pavúček z Nejdku,“
    řekl radní pro kulturní rozvoj, vědu
    a péči o památky Jakub Tichý (Piráti).
    Za vysoutěženou cenu 146 200 Kč bez
    DPH opraví za použití injektáží pod-
    stavec, vyčistí kámen, doplní chybějící
    části, obnoví nápis Svatý Jane Nepo-
    mucký oroduj za nás. Dále sejme kříž,
    odstraní z něj staré nátěry a korozi,
    znovu jej natře černou barvou a vše
    opatří ochrannými nátěry. Kříž pak
    umístí zpět. Práce by měl provést do
    konce září letošního roku. (rs)
     Výběrové řízení na člena představenstva obch. společnosti TS a.s.

     Rada města Frýdku-Místku v působnosti valné hromady obchodní  • zpracovávat podklady pro zadávací řízení na nákup služeb, dodávek
     společnosti TS a.s.vyhlašuje výběrové řízení na funkci člena před- a stavebních prací
     stavenstva obchodní společnosti TS a.s.       • zpracovávat a spravovat smlouvy s obchodními partnery
     Obchodní společnost: TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738  • provádět vnitřní controlling a audity ve společnosti, na jednotlivých
     01 Frýdek-Místek, IČO: 60793716, zapsaná v obch. rejstříku vedeném  provozech, za účelem maximální efektivity prováděných služeb
     Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 1076, jejímž jediným ak- a úspory nákladů
     cionářem je statutární město Frýdek-Místek. Další informace o společ- • připravovat a organizovat investiční akce
     nosti jsou dostupné na www.tsfm.cz.
     Funkce: statutární orgán společnosti – člen představenstva • spolupracovat s ostatními členy orgánu společnosti na přípravě kon-
     Smluvní vztah: smlouva o výkonu funkce         cepcí a plánů společnosti
     Místo výkonu funkce: město Frýdek-Místek       Předpoklady pro uchazeče o výkon funkce:
     Doba výkonu funkce: v souladu se stanovami společnosti a se
     smlouvou                       Do funkce člena představenstva může být zvolena fyzická osoba,
     Předpokládané zahájení výkonu funkce: 1. 5. 2022, případně  která je státním občanem České republiky, dosáhla věku 18 let, je
                               plně svéprávná, je bezúhonná a splňuje další předpoklady stanovené
     dle dohody                      příslušnými právními předpisy.
     Platové podmínky: smluvní odměna
                               Jiné požadavky, náležitosti přihlášky a nutné přílohy na-
     Charakteristika výkonu funkce:            jdete na webu města.
     Vedení obchodní společnosti, která provádí komplexní správu, údrž-
     bu a výstavbu komunikací, zeleně, veřejného osvětlení, technickou  Přihláška s požadovanými přílohami
     správu, údržbu majetku a komplexní služby v oblasti pohřebnictví.  Přihlášky s  požadovanými přílohami zašlete v  zalepené obálce
     Organizačně tyto činnosti zabezpečuje celkem pět provozů, a to  s  uvedením adresy uchazeče a  označením „Výběrové řízení – člen
     veřejné osvětlení, komunikace, zeleň, přenesená správa a technic- představenstva – neotvírat“ na adresu:
     ká správa.                      Mgr. Radovan Hořínek, náměstek primátora, Magistrát města Frýdku-
     Člen představenstva, jako člen orgánu obchodní korporace, je v rámci  -Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
     obchodního vedení společnosti povinen zajišťovat zejména následující
     činnosti:                      Organizace výběrového řízení:
     • řídit společnost společně s ostatními členy představenstva dle schvá- ~  přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 31. 3. 2022.

      lených finančních, obchodních a investičních plánů společnosti ~ posouzení předložených přihlášek s podklady od uchazečů bude
     • plnit povinnosti z organizačního řádu, pracovního řádu a ostatních  probíhat dne 7. 4. 2022.
      vnitropodnikových směrnic a právních předpisů obecně ~ o přesném datu a hodině výběrového řízení budou uchazeči in-
     • plnit úkoly uložené valnou hromadou         formováni mailem a telefonicky.
     • kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a  hodnotit jejich pra- Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně
      covní výkonnosti a pracovní výsledky        vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí
     • zpracovávat podklady pro výběrová řízení na poskytované služby této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16