Page 4 - CHZ-FM-02-2022
P. 4

4 ZPRAVODAJ F≈M  AKTUÁLNĚ
              ◆

    Jednání o zubní pohotovosti    ve Frýdku-Místku vrcholí
     A NÁMĚSTEK RADOVAN HOŘÍNEK S NÁMĚSTKEM HEJTMANA
    O ZŘÍZENÍ ZUBNÍ POHOTOVOSTI JEDNAJÍ PRIMÁTOR PETR KORČ
        Ve Frýdku-Místku pokračují jednání
      MARTINEM GEBAUEREM. FOTO: RENÉ STEJSKAL
        o obnovení zubní pohotovosti, která
        byla v minulosti zrušena. Občané by
        tak s bolavými zuby nemuseli jezdit do
        Ostravy nebo Havířova.
        „Dostupnost péče zubních lékařů o ve-
        čerech, víkendech a svátcích je v 55tisí-
        covém městě nezbytností. Považuji za
        osobní úkol a povinnost primátora ma-
        ximálně dopomoci k tomu, aby všechny
        strany došly k fi nální dohodě,“ uvedl
        primátor Petr Korč (Naše Město F-M).
        Město je připraveno obnovení služby
        podpořit také finančně. Důležitým pří-

        pravným krokem bylo setkání zástup-
        ců vedení města se stomatologickou
        komorou. „Město skutečně dalo impuls
        ke znovuobnovení zubní pohotovosti ve
        Frýdku-Místku. Pokud nás Moravsko-
        slezský kraj vyzve, nebude zřízení zubní
        pohotovosti nic bránit,“ řekl ředitel Ob-
        lastní stomatologické komory Frýdek- náměstek hejtmana Moravskoslezské- Zubní pohotovost vznikne ve frýdec-
        -Místek Pavel Brückner.      ho kraje Martin Gebauer (ANO 2011).  ko-místecké nemocnici, která je pro
        Vznik zubní pohotovosti na jednání  „Zdá se, že to společné úsilí vede k do- zřízení služby nejvhodnější. Dříve už
        s vedením města podpořil kraj. „Na  sažení cíle. Spoluúčastí kraje, města,  v jejích prostorách zubní pohotovost
        schůzce jsme se shodli, že zubní poho- stomatologů a nemocnice skutečně  fungovala. „Jsme ochotni a schopni ve
        tovost ve Frýdku-Místku chceme. Každý  dojde k znovuzavedení zubní pohoto- spolupráci s městem poskytnout a při-
        má svůj díl, který musí splnit, my zajis- vosti. Chtěl bych poděkovat náměstkovi  pravit požadované prostory,“ potvrdil
        tíme organizační papírovou záležitost  hejtmana Moravskoslezského kraje  ředitel Nemocnice ve Frýdku-Místku
        a ve spolupráci s nemocnicí vyčleníme  panu Gebauerovi, že k tomu svým výraz- Tomáš Stejskal. Pokud vše půjde podle
        vhodné prostory. Podle všech signálů,  ným dílem přispěl,“ zdůraznil náměstek  plánu, zubní pohotovost začne fungo-
        které máme, to vypadá, že bychom se  primátora Radovan Hořínek (ANO  vat od podzimu. (jmj)
        mohli na všem rychle domluvit,“ uvedl  2011).    Půjčte si bicykl. Již od března můžete


    znovu využívat sdílená kola        Sdílená kola, tzv. bikesharing, vstu- páčky nad zadním kolem a tím se  do 15 minut bylo 68 316. Za den se
        pují ve Frýdku-Místku již do své páté  výpůjčka automaticky ukončí a cyklista  uskutečnilo průměrně 274 výpůjček.
        sezony. Modrá kola si zájemci budou  nepotřebuje při navrácení přístup do  Lidé na kolech ujeli 96 961 kilometrů
        moci vypůjčit od března až do konce  aplikace.           a díky tomu, že nepoužívali v těchto
        listopadu.            Společnost nextbike, která kola pro- případech automobily, ušetřili téměř
        „Počítáme s tím, že v ulicích bude k dis- vozuje, je průběžně dezinfi kuje, a to  10 tun oxidu uhelnatého, který nebyl
        pozici opět minimálně 170 třírychlostních  řídítka, sedlo a páčku zámku.  vypuštěn do ovzduší. Další výhodou je,
        bicyklů. Spolupracujeme i s okolními  Loni využívalo sdílená kola 4634 lidí,  že všichni něco udělali pro své zdraví
        obcemi, takže kola je možné zaparkovat  kteří si je vypůjčili 74016krát. Výpůjček  a dobrou kondici. (rs)
        ve Starém Městě, Dobré, Bašce, Sviad-
        nově, Žabni a Paskově,“ řekl náměstek
        primátora Jakub Míček (ANO 2011).
        Kola je možné si vypůjčit a vrátit ve      „Těší mě velký zájem o využívání sdílených kol. Proto nadále fi nanč-
        více než 120 stojanech ve městě a ve      ně podporujeme bikesharing, aby prvních 15 minut jízdy bylo zcela
        výše uvedených obcích.             zdarma. Přes 90 procent výpůjček se vejde do tohoto 15minutového
        Podmínkou výpůjčky je registrace        limitu. Kdo kolo využívá častěji delší dobu, může si pořídit fi nančně
        v mobilní aplikaci společnosti nextbike.    výhodné měsíční nebo sezónní předplatné.“ Náměstek primátora
        Aplikace umožní odemknout digitální       pro dotace, ekonomický rozvoj, podnikání a integrované teritori-
        zámek kola. Kolo se vrací stáhnutím       ální investice Jakub Míček (ANO 2011)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9