Page 13 - CHZ-FM-02-2022
P. 13

13
                                                         13

    První etapa obchvatu                             Nálezy z kostela

                                           Nálezy z věže kostela sv. Jana
    má být hotova v červnu                            a Pavla v Místku budou představeny
                                           v Katolickém lidovém domě v pon-
                                           dělí 28. února od 18 hodin. Návštěv-
                                           níci uvidí promítaná fota nalezených
                                           textů, pohlednic, bankovek a mincí
                                      NA TRASE PRVNÍ ČÁSTI OBCHVATU PROBÍHAJÍ PRÁCE, KTERÉ
                                        NEPOTŘEBUJÍ STABILNÍ VYŠŠÍ TEPLOTU. FOTO: RENÉ STEJSKAL
                                           a dozvědí se o historii kostela
                                           i o plánu, co vše bude umístěno do
                                           schránky po opravě věže. (rs)
                                           Kurz pro včelaře,

                                           kteří začínají

                                           Kurz pro začínající včelaře se usku-
                                           teční ve Včelařském naučném areálu
                                           v Chlebovicích v sobotu 5. března
                                           od 9 do 14 hodin. Včelaři se dozvědí
                                           důležité informace o chovu včel,
                                           úlech, pomůckách a stáčení medu.
                                           Přihlášky najdete na stránce www.
                                           vcelaricifm.cz. (rs)


                                           Bude vyvěšena

                                           tibetská vlajka
                                           Frýdek-Místek vyvěsí na budově ma-
                                           gistrátu 10. března tibetskou vlajku.
                                           Připojí se tak k dalším městům a ob-
                                           cím, které si v rámci akce Vlajka pro
                                           Tibet připomenou výročí tibetského
                                           povstání proti čínské okupaci. (rs)
    Výstavbu první etapy obchvatu   i s provozním úsekem. Jsem rád, že je
    silničáři dokončí nejpozději v červnu.  tady optimistická vize, že první etapa  Jednání zastupitelů
    Jedná se o úsek vedoucí od Ostravy  obchvatu bude dokončena v jarních mě-
    a Příbora po výpadovku na Frýdlant  sících,“ řekl primátor Petr Korč (Naše  Zastupitelé Frýdku-Místku se se-
    nad Ostravicí. I v zimním období  Město F-M).                jdou na svém 18.zasedání v tomto
    výstavba významně pokročila, i proto  Dokončením výstavby obchvatu dojde   volebním období ve středu 9. března
    bude tato část otevřena v plném  ke zklidnění náročné dopravy ve měs-    v 8 hodin v zasedací místnosti
    rozsahu, potvrdil náměstek primátora  tě, která je aktuálně druhá nejkritič- frýdeckého magistrátu. Jednání je
    Jakub Míček (ANO 2011):      tější v celém kraji. „Je pro nás prioritou  veřejné, zájemci jej mohou sledovat
    „To je změna oproti loňskému roku, kdy  po dostavbě obchvatu vyřešit odklonění  také on-line na webových stránkách
    se uvažovalo o průběžném užívání a ob- tranzitu tak, abychom mohli uvažovat  města. (rs)
    chvat měl být spuštěn v omezeném roz- o tom, co budeme dělat s Hlavní třídou,
    sahu. V současné době probíhají práce,  abychom ji vrátili městu a obča-
    kterým nevadí nižší teplota a čeká se na  nům,“ dodal primátor Petr Korč.   Výběrové řízení
    lepší počasí, aby mohly být realizovány  Řidiči se v letošním roce nemusejí kro-
    další práce, u kterých je potřeba aspoň  mě staveb souvisejících s obchvatem  DISTEP, a.s., Ostravská 961, 738 01
    pět stupňů nad nulou,“ uvedl náměstek  obávat náročných uzavírek a omezení,  Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové
    primátora pro silniční obchvat Jakub  Ředitelství silnic a dálnic další velké  řízení na veřejné zakázky – zhoto-
    Míček (ANO 2011).         dopravní stavby neplánuje, velké      vení projektové dokumentace pro
    Kromě betonáže hlavní trasy stavbaři  akce nemá v plánech ani Správa silnic  provádění stavby:
    v zimním období pokračovali s předpí- a dálnic MSK.             1) Rekonstrukce technologického
    náním nosných konstrukcí, usazová- Obě etapy obchvatu mají celkem      zařízení PS 01, Frýdek-Místek
    ním kabelovodů a upravováním zeleně,  8,5 km. Na jedné straně se obchvat   2) Rekonstrukce technologického
    montovali další protihlukové stěny  napojí na dálnici D48 ve směru na    zařízení ÚT v PS 05, Frýdek-Místek
    nebo prováděli nátěry či připravovali  Český Těšín a Polsko a na druhé stra-
    portály pro svislé dopravní značení.   ně na dálnice D56 od Ostravy a D48  3) Rekonstrukce technologického
    „My jako vedení města vnímáme, že  od Příbora. II. etapu komplikuje sesuv  zařízení PS 57, Frýdek-Místek.
    výstavba obchvatu i opravy ve městě  půdy mezi Starým Městem a Skalicí,   Obsah a pokyny pro podání nabídek:
    jsou velmi citlivou záležitostí. Potká- kde probíhají sanační práce, přesný  htt ps://smart.ezak.cz/profi le_dis-
    váme se pravidelně, i mimo veškeré  termín dokončení proto teprve bude    play_274.html (red)
    standardní kontrolní dny, jak s krajským  upřesněn. (jmj) 
    ředitelem ŘSD Tomášem Opělou, tak
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18